Terms of service

Algemene Voorwaarden voor Zorgvervoer en Taxi
gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer
ter griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage op 10
december 2019, aktenummer 35/2019. Deze
algemene voorwaarden treden in werking per 1
januari 2020.
Artikel 1: Begripsomschrijving
In deze Algemene Voorwaarden voor Zorgvervoer
en Taxi wordt verstaan onder:

 1. Taxivervoer/Zorgvervoer: al het overeengekomen
  personenvervoer per Auto zoals bedoeld in artikel 1
  van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de
  ritprijs van tevoren is overeengekomen dan wel
  wordt bepaald door het hanteren van de
  Taxameter. Het vervoer omvat tevens het in- en
  uitstappen.
 2. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/
  Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten
  overeenkomst om taxivervoer te verrichten.
 3. Taxistandplaats: een deel van de voor het
  openbaar verkeer openstaande weg dat door de
  wegbeheerder is aangewezen als parkeerplaats
  voor taxi’s.
 4. Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 van de
  Wet personenvervoer 2000.
 5. Reiziger: de persoon die door Vervoerder wordt
  vervoerd.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon
  die een Vervoerovereenkomst aangaat met
  Vervoerder.
 7. Opdracht:
  a. een opdracht van een natuurlijke persoon aan
  een Vervoerder die op een Taxistandplaats
  reizigers afwacht;
  b. iedere andere opdracht van een Reiziger/
  Opdrachtgever aan Vervoerder.
 8. Vervoerder: de natuurlijke persoon of
  rechtspersoon, lid van KNV Zorgvervoer en Taxi, dan
  wel beschikkend over een geldig TX-Keurmerk,
  diens Bestuurder(s) van de auto(’s) daaronder
  begrepen, die zich verbindt personen te vervoeren
  per Auto.
 9. Bestuurder: bestuurder van de auto waarmee
  taxivervoer wordt verricht (de taxichauffeur) in
  dienst van Vervoerder met inbegrip van andere
  Bestuurders van de auto, die niet in dienst zijn van
  vervoerder maar wel dienst doen in zijn opdracht in
  een vervoermiddel van Vervoerder of een
  vervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar is
  gesteld.
 10. Handbagage: bagage die een Reiziger als
  gemakkelijk mee te voeren, draagbaar dan wel
  verrijdbaar bij zich heeft, daaronder begrepen
  levende dieren, alsmede andere voorwerpen die
  door de Vervoerder als handbagage worden
  toegelaten.
 11. Taxameter: apparaat in de auto dat de
  vervoerprijs overeenkomstig de kenbaar gemaakte
  tarieven aangeeft. De Taxameter dient zichtbaar
  aanwezig te zijn.
 12. Stichting TX-Keur: Stichting die het
  kwaliteitskeurmerk TX-Keur verleent en beheert.
 13. KNV Zorgvervoer en Taxi:
  Werkgeversorganisatie waarbij vervoerder als lid is
  aangesloten.
  Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene
  Voorwaarden
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
  op alle Vervoerovereenkomsten en vormen de basis
  voor de behandeling van geschillen door de
  Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi, zoals
  bedoeld in artikel 14 van deze algemene
  voorwaarden.
  Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst
 14. Een Vervoerovereenkomst komt tot stand door
  aanvaarding door de Reiziger/Opdrachtgever van
  het aanbod van de Vervoerder.
 15. Als sprake is van een Opdracht als bedoeld in
  artikel 1 lid 7a, dan is Vervoerder verplicht deze
  opdracht te aanvaarden, behoudens het bepaalde
  in artikel 4 lid 1.
 16. De verplichtingen van Vervoerder, waaronder
  artikel 7, gelden eveneens tegenover de Reiziger die
  niet als Opdrachtgever optreedt.
  Artikel 4: Beëindiging en annulering
  Vervoerovereenkomst
 17. Vervoerder kan het voortzetten van de rit
  onmiddellijk staken en aldus de
  Vervoerovereenkomst beëindigen, indien de
  Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle
  redelijkheid niet van de Vervoerder kan worden
  gevergd dat hij de Reiziger (verder) vervoert.
  Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het
  voertuig onmiddellijk te verlaten.
 18. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid
  1, niet gehouden de Reiziger enige schade te
  vergoeden.
 19. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de
  ritprijs tot stand komt via de Taxameter, het bedrag
  verschuldigd dat de Taxameter aangeeft op het
  moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor
  aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen,
  is Reiziger/Opdrachtgever een evenredig deel van
  de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd, ter
  vergoeding van het reeds gereden deel van de rit.
 20. Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de
  bij Vervoerder bestelde rit afzien. In een dergelijk
  geval is de Reiziger/Opdrachtgever gehouden tot
  een schadeloosstelling naar redelijkheid en
  billijkheid aan de Vervoerder wanneer sprake is van
  aantoonbare schade. Dit geldt ook wanneer de
  Reiziger niet verschijnt op de met de Vervoerder
  afgesproken plaats.
 21. Ingeval Vervoerder bij een bestelde rit niet
  volgens afspraak verschijnt, heeft Reiziger bij
  aantoonbare schade recht op een op redelijkheid en
  billijkheid gebaseerde schadevergoeding.
  Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden
  Reiziger
 22. Reiziger is gehouden:
  a. door Vervoerder in alle redelijkheid gegeven
  aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het
  plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen
  zitplaats;
  b. de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit.
  Een boete die voortvloeit uit het zich niet houden
  aan deze verplichting door de Reiziger kan op deze
  worden verhaald.
 23. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden
  van:
  a. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;
  b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij
  met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder;
  c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende
  middelen;
  d. het gebruiken van rookwaar;
  e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het
  lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere
  wijze onbehoorlijk gedragen jegens Vervoerder en
  of anderen;
  f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in
  de uitoefening van zijn taak.
 24. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf
  overeengekomen ritprijs, hetzij de door de
  Taxameter bepaalde ritprijs te betalen.
 25. Wanneer vóór of tijdens de rit omstandigheden
  aan de zijde van Vervoerder zich opdoen of naar
  voren komen, die Reiziger bij het sluiten van de
  overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die,
  indien zij hem wel bekend waren geweest,
  redelijkerwijs voor hem grond hadden opgeleverd
  de Vervoerovereenkomst niet of op andere
  voorwaarden aan te gaan, is Reiziger bevoegd de
  overeenkomst op te zeggen. De opzegging
  geschiedt door een mondelinge of schriftelijke
  kennisgeving van de Reiziger en de overeenkomst
  eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan door
  vervoerder. Naar maatstaven van redelijkheid en
  billijkheid zijn partijen na opzegging van de
  Vervoerovereenkomst verplicht elkaar de daardoor
  geleden schade te vergoeden.
 26. Reiziger is bevoegd om tussentijds de
  eindbestemming van de rit te wijzigen; dit met
  inachtneming van het in lid 3 gestelde.
 27. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te
  openen, is deze verplicht het portier zodanig te
  openen, dat geen hinder en/of gevaar voor het
  verkeer ontstaat.
  Artikel 6: Betaling
 28. Uitvoering op grond van de
  Vervoerovereenkomst geschiedt op grond van de
  Wet Personenvervoer 2000 vastgestelde en op
  correcte wijze bekend gemaakte tarieven, zoals
  bepaald door de Taxameter of waarbij de ritprijs
  van te voren overeen is gekomen.
 29. Betalingen door Reiziger/Opdrachtgever aan
  Vervoerder dienen contant met een in Nederland
  algemeen geaccepteerd betaalmiddel te
  geschieden, daarbij algemeen erkende vormen van
  elektronische betalingen inbegrepen, tenzij anders
  is overeengekomen.
 30. Vervoerder is gerechtigd bij
  Reiziger/Opdrachtgever te bevorderen dat contante
  betalingen in gepast geld worden voldaan.
  Vervoerder is niet gehouden een hoeveelheid
  munten als betaling aan te nemen, als het tellen
  daarvan een onevenredig oponthoud veroorzaakt.
 31. a. Indien de Reiziger/Opdrachtgever, voor zover
  deze niet handelde in de uitoefening van een
  beroep of bedrijf, niet tijdig aan zijn
  betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
  door de Vervoerder is gewezen op de te late
  betaling en de Vervoerder hem een termijn van 14
  dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
  betalingsverplichtingen te voldoen, na het
  verstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog
  verschuldigde bedrag de wettelijke rente
  verschuldigd en is de Vervoerder gerechtigd de
  door hem gemaakte buitengerechtelijke
  incassokosten in rekening te brengen. Deze
  incassokosten bedragen maximaal: 15% over
  openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de
  daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende €
  5.000,- met een minimum van € 40,-. De Vervoerder
  kan ten voordele van de Reiziger/Opdrachtgever als
  bedoeld in dit lid afwijken van genoemde bedragen
  en percentages.
  b. Voor zover Reiziger/Opdrachtgever handelde in
  de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
  Vervoerder aanspraak op vergoeding van de
  buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in
  dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in
  afwijking van het Besluit vergoeding voor
  buitengerechtelijke incassokosten, worden
  vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 % van de
  totaal openstaande hoofdsom met een minimum
  van € 75,- voor iedere gedeeltelijk of volledig
  onbetaald gelaten factuur.
 32. Partijen zijn gerechtigd om wederzijdse
  vorderingen te verrekenen.
  Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden
  Vervoerder
 33. Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de
  door hem meegevoerde Handbagage op
  zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.
 34. Vervoerder is verplicht de Reiziger naar de
  bestemming te brengen volgens de voor de Reiziger
  gunstigste weg: hetzij via de snelste dan wel
  economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger of
  de meldkamer/ centrale nadrukkelijk verzoekt of
  opdracht geeft om langs een andere route te rijden.
 35. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te
  zijn bij het in- en uitstappen alsmede het in- en
  uitladen van Handbagage, tenzij zulks om (verkeers-
  )technische redenen onmogelijk is.
 36. Vervoerder is bij gebruik van de Taxameter
  verplicht de stand van de Taxameter bij het einde
  van de rit zo lang te laten staan, dat Reiziger zich
  redelijkerwijs van de stand op de hoogte heeft
  kunnen stellen.
 37. Vervoerder is verplicht om, zoals voorgeschreven
  in artikel 1c van de Regeling maximumtarief en
  bekendmaking tarieven taxivervoer, aan de Reiziger
  een betalingsbewijs te verstrekken waarop
  tenminste de daar voorgeschreven gegevens staan,
  zoals de ritprijs en daarbij toegepaste tarieven, de
  gereden afstand, naam, adres en nummer
  vergunning van het bedrijf, kenteken voertuig,
  datum en begin- en eindtijdstip van de rit.
 38. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan
  met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband
  met de boeking van ritten of anderszins. Voor deze
  persoonsgegevens geldt onverkort hetgeen is
  bepaald in de Algemene verordening
  gegevensbescherming.
 39. Als de Vervoerder het vervoer geheel of
  gedeeltelijk staakt, stelt de hij Reiziger zo spoedig
  mogelijk in kennis van het staken en indien mogelijk
  van de redenen, de door hem te nemen
  maatregelen en de mogelijke tijdsduur.
  Artikel 8: Handbagage
 40. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te
  verpakken.
 41. Vervoerder heeft het recht het vervoer van
  Handbagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk
  of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan
  geven tot beschadiging of verontreiniging, te
  weigeren. Een dergelijke situatie doet zich in ieder
  geval voor indien Handbagage bestaat uit:
  a. vuurwapens, slag- en/of steekwapens;
  b. ontplofbare stoffen;
  c. samengeperste gassen in reservoirs;
  d. voor zelfontbranding vatbare of licht
  ontvlambare stoffen;
  e. sterk of kwalijk ruikende stoffen;
  f. verdovende middelen;
  g. munitie.
 42. Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te
  wenden zodat Handbagage van Reiziger niet
  verloren gaat of beschadigd wordt.
  Artikel 9: Vervoer van dieren
 43. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in
  het volgende lid van dit artikel is bepaald, in
  gemakkelijk draagbare mand, tas of een dergelijk
  voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot
  gehouden, worden meegevoerd. Honden mogen
  evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd,
  mits kort aangelijnd.
 44. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet
  worden meegenomen, indien deze op enigerlei
  wijze voor Reiziger of voor de Bestuurder lastig of
  hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een ernstige
  ziekte.
 45. Hulphonden, zoals blindengeleidehonden dienen
  onder alle omstandigheden te worden
  meegenomen. Indien een Bestuurder allergisch is,
  dient hij/zij binnen 15 minuten voor vervangend
  vervoer te zorgen.
  Artikel 10: Gevonden voorwerpen
  Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt,
  met inachtneming van de algemene wettelijke
  bepalingen (artikel 5 t/m 12 van boek 5 Burgerlijk
  Wetboek) ten aanzien van de aangifte- en
  meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen,
  het volgende:
 46. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij
  Vervoerder mededeling te doen van een door hem
  gevonden voorwerp of geldsom. Vervoerder is
  bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus
  gevonden voorwerp of geldsom in bewaring aan te
  nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of
  de geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al
  datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan
  worden gevergd om de eigenaar of verliezer te
  vinden.
 47. Vervoerder is bevoegd een door Bestuurder
  gevonden of door een ander gevonden en aan hem
  afgegeven voorwerp na drie maanden of, indien het
  voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te
  verkopen, voor zover het betreft niet kostbare
  zaken.
 48. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp,
  de opbrengst van een ingevolge lid 2 verkocht
  voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom
  aan de rechthebbende af te geven, indien deze zich
  binnen één jaar na melding van verlies aanmeldt.
  Indien de rechthebbende het gevonden voorwerp
  of de opbrengst van de verkoop daarvan opeist,
  mag de Vervoerder hem het verschuldigde
  bewaarloon en administratiekosten in rekening
  brengen.
  Artikel 11: Overmacht
 49. Een tekortkoming kan Vervoerder niet worden
  toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan zijn
  schuld, of als deze noch krachtens de wet,
  rechtshandeling of in het verkeer geldende
  opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
  Als de Vervoerder door overmacht niet aan haar
  verplichtingen jegens Reiziger/Opdrachtgever kan
  voldoen, kan de Reiziger/Opdrachtgever de
  overeenkomst ontbinden. De Vervoerder zal in dat
  geval door de Reiziger/Opdrachtgever
  vooruitbetaalde bedragen zo spoedig mogelijk
  terugbetalen.
 50. In geval van overmacht heeft
  Reiziger/Opdrachtgever geen recht op
  schadevergoeding, behoudens het bepaalde in
  artikel 6:78 van het Burgerlijk Wetboek.
  Artikel 12: Aansprakelijkheid van Vervoerder
 51. Vervoerder is aansprakelijk voor de schade
  veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger ten
  gevolge van een ongeval dat in verband met en
  tijdens het vervoer de reiziger is overkomen.
  Vervoerder is niet aansprakelijk, indien het ongeval
  is veroorzaakt door een omstandigheid die een
  zorgvuldig Vervoerder niet heeft kunnen vermijden
  en waarvan Vervoerder de gevolgen niet heeft
  kunnen verhinderen. De schadevergoeding die
  vervoerder in genoemde omstandigheden mogelijk
  verschuldigd is, is wettelijk beperkt tot € 1.000.000
  per reiziger met een maximum van € 15.000.000
  per gebeurtenis.
 52. Vervoerder is aansprakelijk voor schade
  veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan
  wel beschadiging van de handbagage, voor zover dit
  verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het
  vervoer en is veroorzaakt:
  a. door een aan Reiziger overkomen ongeval dat
  voor rekening van Vervoerder komt; of
  b. door een omstandigheid die een zorgvuldig
  Vervoerder had kunnen vermijden of waarvan de
  Vervoerder de gevolgen had kunnen verhinderen.
  De schadevergoeding die Vervoerder mogelijk
  verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging
  van Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag
  van € 1.500,- per Reiziger.
 53. In geval van vertraging is Vervoerder wettelijk
  aansprakelijk tot een maximum van € 1000,-.
  Artikel 13: Aansprakelijkheid van Reiziger
  Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de
  schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage aan
  Vervoerder berokkent, behalve voor zover deze
  schade is veroorzaakt door een omstandigheid die
  een zorgvuldig Reiziger niet heeft kunnen vermijden
  en voor zover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan
  niet heeft kunnen verhinderen. Reiziger kan geen
  beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van
  zijn Handbagage. Ook schoonmaakkosten behoren
  tot de in dit artikel bedoelde vergoeding van
  schade.
  Artikel 14: Klachten en geschillen
 54. Klachten over de totstandkoming en uitvoering
  van de Vervoerovereenkomst moeten volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij
  Vervoerder binnen bekwame tijd nadat
  Reiziger/Opdrachtgever de gebreken heeft
  geconstateerd of redelijkerwijs had moeten
  constateren.
 55. Vervoerder spant zich in om, mede ter
  voorkoming van geschillen, bij klachten van
  Reiziger/Opdrachtgever deze serieus en in
  redelijkheid naar genoegen van
  Reiziger/Opdrachtgever af te handelen.
 56. Ingeval partijen niet tot een afronding komen,
  dient Vervoerder de klagende
  Reiziger/Opdrachtgever, voor zover deze
  Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van
  een beroep of bedrijf, te wijzen op de mogelijkheid
  het aldus ontstane geschil aan de in lid 5 genoemde
  geschillencommissie te kunnen voorleggen.
 57. Reiziger/Opdrachtgever moet ingeval hij
  Vervoerder aansprakelijk stelt voor schade, deze
  schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan
  Vervoerder melden. De aard en de omvang van de
  schade moet daarbij bij benadering worden
  aangegeven.
 58. Geschillen tussen Reiziger/Opdrachtgever, voor
  zover deze Opdrachtgever niet handelt in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf, en
  Vervoerder over de totstandkoming of de
  uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot
  door deze Vervoerder te leveren of geleverde
  diensten, kunnen zowel door
  Reiziger/Opdrachtgever, voor zover deze
  Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van
  een beroep of bedrijf, als door Vervoerder worden
  voorgelegd aan de Geschillencommissie
  Zorgvervoer en Taxi, Postbus 19365, 2500 CJ Den
  Haag, verder te noemen “Geschillencommissie”.
 59. Een geschil wordt door de Geschillencommissie
  slechts in behandeling genomen, indien Reiziger/
  Opdrachtgever, voor zover deze Opdrachtgever niet
  handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
  zijn klacht eerst aan Vervoerder heeft voorgelegd.
 60. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet
  het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum
  waarop Reiziger/Opdrachtgever, voor zover deze
  Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van
  een beroep of bedrijf, de klacht bij de Vervoerder
  indiende, schriftelijk of in een andere door de
  Geschillencommissie te bepalen vorm bij de
  Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 61. Wanneer Reiziger/Opdrachtgever, voor zover
  deze Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening
  van een beroep of bedrijf, een geschil voorlegt aan
  de Geschillencommissie, is Vervoerder aan deze
  keuze gebonden. Indien Vervoerder dit wil doen,
  moet hij Reiziger/Opdrachtgever, voor zover deze
  Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van
  een beroep of bedrijf, schriftelijk vragen zich binnen
  vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord
  gaat. Vervoerder dient daarbij aan te kondigen dat
  hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn
  vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter
  voor te leggen.
 62. De Geschillencommissie doet uitspraak met
  inachtneming van de bepalingen van het voor haar
  geldende reglement. Het reglement van de
  Geschillencommissie wordt desgevraagd
  toegezonden. De beslissingen van de
  Geschillencommissie geschieden bij wege van
  bindend advies. Voor de behandeling van een
  geschil is een vergoeding verschuldigd.
 63. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de
  hierboven genoemde Geschillencommissie is
  bevoegd van geschillen kennis te nemen.
  Artikel 15: Nakomingsgarantie
 64. KNV Zorgvervoer en Taxi staat garant voor de
  nakoming van de bindend adviezen van de in artikel
  14 bedoelde Geschillencommissie door haar leden,
  tenzij het lid het bindend advies binnen twee
  maanden na de verzending daarvan ter vernietiging
  aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling
  herleeft, indien het bindend advies na toetsing door
  de rechter in stand is gebleven en het vonnis
  waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 65. KNV Zorgvervoer en Taxi verschaft geen
  nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door
  de in artikel 14 bedoelde Geschillencommissie ter
  zitting is behandeld en een eindbeslissing is
  gewezen, van één van de volgende situaties sprake
  is:
  a. aan het lid is surseance van betaling verleend, of;
  b. het lid is failliet verklaard, of;
  c. de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
  Bepalend voor deze laatste situatie is de datum
  waarop de bedrijfsbeëindiging in het
  Handelsregister is ingeschreven of een eerdere
  datum, waarvan KNV Zorgvervoer en Taxi
  aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten
  feitelijk zijn beëindigd;
 66. De garantstelling door KNV Zorgvervoer en Taxi is
  beperkt tot € 3.500,-,- per bindend advies. KNV
  Zorgvervoer en Taxi verstrekt deze garantstelling
  onder de voorwaarde dat de
  Reiziger/Opdrachtgever, voor zover deze
  Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van
  een beroep of bedrijf, die op deze garantie een
  beroep doet, zijn vordering op grond van het
  bindend advies tot maximaal het uitgekeerde
  bedrag aan KNV Zorgvervoer en Taxi overdraagt
  (cedeert), gelijktijdig met de honorering van zijn
  beroep op de nakomingsgarantie.
 67. Het gestelde in de leden 1 tot en met 3 van dit
  artikel is enkel van toepassing in geval Vervoerder
  lid is van KNV Zorgvervoer en Taxi.
  5 Indien Vervoerder geen lid is van KNV Zorgvervoer
  en Taxi, maar wel beschikt over een geldig TXKeurmerk staat Stichting TX-Keur garant voor de in
  de leden 1 tot en met 3 van dit artikel omschreven
  nakoming.
  6 Indien Vervoerder lid is van KNV Zorgvervoer en
  Taxi en tevens beschikt over een geldig TXKeurmerk wordt de in dit artikel bedoelde
  nakomingsgarantie in overleg tussen KNV
  Zorgvervoer en Taxi en Stichting TX-Keur verschaft,
  en wel door één van de laatstgenoemde twee
  partijen.
  Artikel 16: Overige voorwaarden
 68. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze
  voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn
  onderworpen aan Nederlands recht.
 69. Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan
  de wijze waarop Reiziger/Opdrachtgever op diens
  verzoek deze Voorwaarden kan verkrijgen.
 70. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar en te
  raadplegen via internet, onder meer op
  www.knv.nl, en desgevraagd ook kosteloos
  verkrijgbaar bij de vervoerder.